Zarządzenie 13/2013
    Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rączkach
z dnia: 20 września 2013 roku  

na podstawie:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
- Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2010 nr 186, poz. 1245)

 § 1

1. Z dniem 20 września 2013 roku wprowadzam do kalendarza roku szkolnego 2013/2014 dni wolne od zajęć dydaktycznych:
1) 11 października 2013 (Dzień Edukacji Narodowej),
2) 14 marca 2014 (Dzień Patrona Szkoły),
3) 1 kwietnia 2014 (dzień sprawdzianu - z wyłączeniem uczniów klasy VI),
4) 2 czerwca 2014 (gminny dzień sportu szkolnego).

2. W w/w dni w szkole prowadzone będą zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów którzy przyjdą do szkoły.

3. O zakresie i planach prowadzonych zajęć uczniowie i rodzice będą poinformowani przez nauczycieli prowadzących zajęcia.

4. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele zatrudnieni w szkole.

5. Dodatkowe dni w kalendarzu roku szkolnego 2013/2014, które będą dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych po uprzednim ich odpracowaniu w wolne soboty:
1) dzień 2 stycznia 2014 r. odpracowany zostanie 23 listopada 2013,
2) dzień 3 stycznia 2014 r. odpracowany zostanie 14 grudnia 2013,
3) dzień 2 maja 2014 r. odpracowany zostanie 12 kwietnia 2014,
4) dzień 20 czerwca 2014 r. odpracowany zostanie 14 czerwca 2014.

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.