REGULAMIN BIBLIOTEKI

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą:
1) realizacji potrzeb oraz rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
2) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
3) zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły,
4) doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,
5) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
6) w miarę możliwości, wiedzy o regionie,
7) rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej.
2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby za zgodą Dyrektora Szkoły.
3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej powinno umożliwiać:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczenie ich poza bibliotekę,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów,
4) korzystanie z różnych źródeł informacji oraz posługiwanie się technologią informatyczną.
4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają uczniom z wszystkich klas dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Nauczyciel - bibliotekarz dostosowuje harmonogram pracy wypożyczalni i czytelni do planu zajęć poszczególnych oddziałów.
6. Do zadań bibliotekarza należy:
1) opracowanie projektu regulaminu korzystania z księgozbioru i czytelni,
2) prowadzenie katalogu alfabetycznego i bazy danych biblioteki szkolnej,
3) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla uczniów przed i po lekcjach,
4) organizowanie konkursów czytelniczych,
5) przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
6) współpraca z nauczycielami szkoły,
7) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej,
8) zakup i oprawa książek.
7. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami. Biblioteka udostępnia dla uczniów:
1) zbiory biblioteczne,
2) doradza dobór lektur,
3) pomaga w wyszukaniu informacji zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami,
4) prowadzi lekcje biblioteczne,
5) organizuje konkursy czytelnicze,
8. W zakresie współpracy z nauczycielami biblioteka:
1) wspomaga realizację programów nauczania,
2) służy pomocą w ustawicznym kształceniu nauczycieli,
3) przygotowuje zestaw literatury zgodnie z zapotrzebowaniem,
4) udostępnia encyklopedie, słowniki, czasopisma przedmiotowo - metodyczne,
9. Biblioteka udostępnia rodzicom:
1) literaturę piękną,
2) poradniki,
3) proponuje zestawy literatury na temat wychowania dzieci,
4) przygotowuje prelekcje dla rodziców na zebrania klasowe,
10. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami:
1) z Biblioteką Pedagogiczną w Nidzicy,
2) Z Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną w Nidzicy,
3) korzysta z bazy informacyjnej i zasobów innych bibliotek.
11. Biblioteka pełni funkcję Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej jest wykorzystywane w następujący sposób:
1) tworzenie przez uczniów i nauczycieli pomocy dydaktycznych z materiałów wyszukanych w Internecie;
2) wykorzystywanie multimediów w nauczaniu przedmiotowym;
3) organizowanie i realizacja zajęć edukacji czytelniczej;
4) organizowanie zajęć z zakresu ścieżek międzyprzedmiotowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji i aktywizujących metod nauczania;
5) wykorzystywanie Internetu w dodatkowych zajęciach;
6) organizowanie dla nauczycieli warsztatów z uwzględnieniem nowoczesnych trendów psychologii;
7) usprawnianie współpracy z placówkami, instytucjami i towarzystwami oświatowymi;
8) promocję szkoły poprzez strony WWW (prezentacja dorobku uczniów i nauczycieli).
...Powrót do strony głównej biblioteki...