ZARZĄDZENIE nr 12/14

UMOWA UŻYCZENIA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE nr 12/14
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W RĄCZKACH
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie: określenia szczegółowych  warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Na podstawie: Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811)
zarządzam się co następuje:

§1
W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania  podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się  szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Rączkach.

§2

Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

szkole - należy przez to rozumieć  Szkołę Podstawową w Rączkach,

uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny- ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej w Rączkach,

rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,

podręcznikach- należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego,

organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę/miasto Nidzica

§3

1. Podręczniki,  w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego  są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

 2. Podręczniki,  w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego  są wypożyczane (użyczane ) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3. Wypożyczenia ( użyczenia ) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej  przez wychowawcę klasy.

4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach  uzgodnionych  pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

5. Pod6. ręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.

6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

7. Podręczniki są wypożyczane ( użyczane) uczniom po zawarciu przez rodzica  umowy użyczenia podręcznika, której podpisany jeden egzemplarz  na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.

8. Wzór umowy  zawieranej pomiędzy szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

9. Za zebranie od rodziców podpisanych  umów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie po jednym egzemplarzu tych umów przekazuje do biblioteki szkolnej.

§4
Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z  księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§5
1.Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole  uczniowie zwracają  podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuję nie później niż do 15 lipca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego  zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. 

2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel  odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3.Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki - nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykle używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika:
- „Nasz elementarz” części I, II, III, IV w wysokości 4 x 4,34 = 17,36;
- podręcznik do języka obcego nowożytnego w wysokości 24,75;
Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. 

5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu. 


§6
1.Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika  zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

§7
Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

§8
Zarządzenie ma zastosowanie:

1. w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej,

2. w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej,

3. w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1 - 5 szkoły podstawowej.

4. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

mgr Piotr Kościjańczuk
…………………………………………………………..
podpis dyrektora

....................................................................................................................................................

UMOWA UŻYCZENIA
 
zawarta w………………………,  w dniu  ………….. 2014 roku, pomiędzy:

Szkołą Podstawową w Rączkach,  zwanym  dalej "Użyczającym", w imieniu którego działa mgr Marek Skwarski – dyrektor szkoły,

a …………...……………………………………zwanym dalej "Biorącym w użyczenie"   zamieszkałym  w…………………………..………………………….. - rodzicem / opiekunem

prawnym*……………………………….. …………………………………….. - ucznia klasy I Szkoły Podstawowej im. S. Mikołajczyka w Rączkach.

§ 1.
Przedmiotem użyczenia jest podręcznik do klasy 1 szkoły podstawowej – „Nasz  elementarz” części I, II, III, IV oraz podręcznik do języka angielskiego. Użyczający oświadcza, że jest  jego właścicielem oraz, że oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania, a Biorący do używania Przedmiot użyczenia przyjmuje.

§ 2
Umowa zostaje zawarta na okres  zajęć dydaktycznych roku szkolnego – tj. od dnia 1 września 2014 roku do dnia  30 czerwca 2015 roku. 

§ 3
Biorący do używania oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem
i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku.

§ 4
Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, że utrzyma go w należytym stanie. Pod pojęciem należytego stanu rozumie się zużycie przedmiotu wynikające ze zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu użyczenia.  

§ 5
Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole, Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia  (podręczniki) w terminie i miejscu wskazanym przez Użyczającego.

§ 6
Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole, Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia  (podręczniki) w terminie i miejscu wskazanym przez Użyczającego.  

§ 7
Biorący do używania zobowiązuje zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia również  w przypadku przejścia ucznia w trakcie roku szkolnego do innej szkoły. 

§ 8
W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić koszty podręczników w wysokości: „Nasz elementarz” części I, II, III, IV części w wysokości 4 x 4,34zł = 17,36zł oraz w przypadku podręcznika do języka obcego nowożytnego w wysokości 24,75zł.

§ 9
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu  wypowiedzenia,
a ponadto Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący do używania będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje znacznego  pogorszenie jego stanu technicznego lub naruszy inne postanowienia niniejszej umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Użyczający:              Biorący do używania:

 

………………………… 

 

………………………………………………